Wierzyciel publicznoprawny jako uczestnik postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę pozycji prawnej wierzyciela publicznoprawnego w szeroko pojętym postępowaniu cywilnym. Nie stanowi on kompleksowego opracowania w tym przedmiocie, lecz sprowadza się do omówienia kwestii wybranych. Dobór omówionych zagadnień podyktowany został bądź to częstotliwością zastosowania podanych instytucji prawnych (np. zbieg egzekucji, wyjawienie majątku czy też actio pauliana) bądź też ich ciekawością i wyjątkowością w zastosowaniu (ustalenie istnienia lub wysokości dochodzonej należności pieniężnej). Autor szczególną uwagę zwraca na kwestie praktyczne, dotyczące chociażby konieczności uiszczania opłat sądowych przez wierzyciela publicznoprawnego.