Gender w prawodawstwie Unii Europejskiej – szansa czy zagrożenie?

Od dłuższego już czasu wiele miejsca w dyspucie publicznej poświęca się tematowi gender oraz jego uregulowaniom unijnym, które – zdaniem wielu – mogą w znacznym stopniu wpłynąć na regulacje prawa krajowego.

W dyspucie tej prezentowane są różne poglądy. Przedstawiciele środowisk konserwatywnych twierdzą, że ideologia gender ma na celu zmianę pojęcia małżeństwa i rodziny, a także wprowadzenie do porządku krajowego legalnego pojęcia tzw. płci społeczno-kulturowej, zgodnie z którym płeć nie jest kwestią faktu, ale wyboru każdej osoby i przez to postrzegają je jako wielkie zagrożenie zarówno dla rodziny, jak i dla szeroko pojętej moralności publicznej, zwłaszcza w kontekście wprowadzania tejże ideologii do szkolnych i przedszkolnych programów nauczania1. Z kolei przedstawiciele lewicowych opcji politycznych, a także środowiska lewackie twierdzą, że ideologia gender tak naprawdę nie istnieje, natomiast pod pojęciem gender należy rozumieć jedynie równouprawnienie płci, i dlatego cały ów spór jest – ich zdaniem – sztucznie wywołanym tematem zastępczym.

Celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie, czym jest gender, oraz wskazanie jego miejsca w prawodawstwie unijnym, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie stanowi on zagrożenie czy też szansę na rozwój społeczny i gospodarczy państw członkowskich UE.