Obrót nieruchomościami

Podstawowym obszarem działania kancelarii jest obrót nieruchomościami, z uwzględnieniem nieruchomości budowlanych jak również rolnych i leśnych. Dzięki dobrej współpracy z biurami nieruchomości oraz notariuszami, kancelaria stwarza możliwość nabycia atrakcyjnych nieruchomości, z jednoczesnym zapewnieniem uregulowania ich stanu prawnego wedle oczekiwań klienta. Obsługa prawna w tym zakresie obejmuje skuteczne pozyskanie stosownej dokumentacji a także jej doprowadzenie do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem prawnym oraz udział w przeprowadzeniu wszelkich czynności urzędowych, sądowych i notarialnych, zmierzających do finalizacji transakcji nieruchomości. Jeżeli poszukują Państwo nieruchomości o dowolnym przeznaczeniu lub rozważają jej zbycie zapraszamy do odwiedzenia: www.gamp.nieruchomosci.pl lub bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu 505-055-280 – nasi partnerzy chętnie doradzą w rozwiązaniu problemu i pomogą w nabyciu lub sprzedaży nieruchomości. Przyjęcie nieruchomości do sprzedaży nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat, a zapłata wynagrodzenia uwarunkowana jest pomyślną sprzedażą nieruchomości.

Nabycie nieruchomości jest każdorazowo odpowiedzialną i brzemienną w skutkach decyzją. Każde zaniedbanie w tym przedmiocie może oznaczać nieprzewidziane wcześniej wydatki przy realizacji inwestycji, a nawet może zablokować realizację planowanego obiektu. Na każdym etapie obrotu nieruchomościami radcowie prawni z mojej Kancelarii są w stanie służyć Państwu profesjonalną wiedzą i pomocą. Odnosi się to zarówno do zbadania stanu prawnego nieruchomości, jak i analizy i ustalenia treści umowy jak i do zgromadzenia stosownych dokumentów. Kancelaria współpracuje z notariuszami, co często pozwala ograniczyć zaangażowanie klientów do jednej wizyty w wybranej kancelarii notarialnej. W ramach świadczonych usług analizie prawnej poddajemy treść umów darowizny, zniesienia współwłasności, umowy przedwstępnej, umowy deweloperskiej, dożywocia i innych.

Warunki zabudowy, Pozwolenia na budowę, Pozwolenia na użytkowanie

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną procesów inwestycyjnych od momentu przygotowania terenu pod usytuowanie obiektu budowlanego aż do jego odbioru przez organy nadzoru budowlanego. Obsługa ta obejmuje:

  • określenie statusu prawnego nieruchomości, na której miałaby powstać inwestycja;
  • występowanie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej inwestycji;
  •  w oparciu o postanowienia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) określenie szans na realizację inwestycji;
  •  w przypadku braku MPZP wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  •  występowanie o decyzję o pozwoleniu na budowę a także o zmianę tejże decyzji jak również doprowadzanie do przeniesienia uprawnień i obowiązków z tej decyzji wynikających na inny podmiot;
  •  występowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

Przekształcanie i uzbrajanie gruntów, podziały i scalenia nieruchomości

Potrzeba przekształcenia gruntu, jego uzbrojenia, podziału czy scalenia może wynikać bądź to z zamiaru zwiększenia jego wartości, z przygotowania gruntu do intratnej sprzedaży, z zamiaru budowy domu dla siebie lub najbliższych tudzież z różnego rodzaju zamierzeń deweloperskich. W każdym z tych przypadków dzięki nabytemu doświadczeniu a także dobrej współpracy z geodetami, agentami nieruchomości, projektantami i rzeczoznawcami Kancelaria jest w stanie wdrażać optymalne rozwiązania i szacować wydatki związane z planowanymi przez Państwa inwestycjami.

Plany miejscowe, opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) wywiera przemożny wpływ na cele, na jakie dana nieruchomość może zostać przeznaczona. W zależności od jego zapisów nieruchomość może wielokrotnie zyskać lub stracić na wartości. Nie ulega wątpliwości, że działania realnie wpływające na treść planu miejscowego można podjąć na etapie jego tworzenia przez radę gminy. To na tym etapie właścicielom nieruchomości objętych tym planem przysługuje prawo do zgłaszania wniosków, uwag i sprzeciwów co do jego treści. Nie mniej jednak nawet po wejściu w życie MPZP można podważyć jego obowiązywanie ze względu na istotne naruszenie proceduralnych i materialnoprawnych zasad jego sporządzania, co powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Należy pamiętać, że wejście w życie MPZP, którego postanowienia istotnie podniosły wartość danej nieruchomości, otwiera gminie drogę do pobrania opłat planistycznych. Gminy mogą również pobierać opłaty adiacenckie, związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości i budową na niej infrastruktury technicznej. W każdym z powyższych przypadków radcowie prawni zatrudnieni w mojej Kancelarii są w stanie reprezentować Państwa w postępowaniach zarówno przed organami administracji publicznej jak i sądami administracyjnymi.

Wywłaszczenia, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

Zatwierdzenie podziału nieruchomości przeprowadzone na podstawie MPZP co do zasady jest powiązane z koniecznością poświecenia części terenu działki pod drogę wewnętrzną lub publiczną. Jeżeli część terenu dzielonej nieruchomości gruntowej zostanie przeznaczona pod drogę publiczną, jej własność przejdzie z mocy samego prawa odpowiednio na gminę, powiat, województwo lub Skarb Państwa, za co z kolei przysługuje właścicielowi tejże nieruchomości stosowne odszkodowanie. W innych przypadkach utrata prawa własności nieruchomości jest spowodowana decyzją wywłaszczeniową wydaną bądź to na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami bądź na podstawie tzw. specustaw stwarzających prawne możliwości do dynamicznej realizacji inwestycji celu publicznego, takich jak drogi, lotniska, urządzenia przeciwpowodziowe, etc. W tym zakresie dysponuję sporym doświadczeniem i wiedzą w doprowadzaniu do ustalenia a następnie wyegzekwowania należnego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, włącznie z zastępstwem prawnym przed organami administracji publicznej i sądami.

Zasiedzenie, uwłaszczenie, nabycie nieruchomości z mocy prawa

Prawo polskie na przestrzeni ubiegłych dziesięcioleci przewidywało i nadal przewiduje wiele takich sytuacji, w których nabycie nieruchomości mogło następować z mocy samego prawa. Najbardziej popularnymi przykładami są instytucje stwierdzenia nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia bądź uwłaszczenia. To ostatnie jest często kojarzone z procedurami wydawania aktów własności ziemi potwierdzającymi spełnienie przesłanek z ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, niemniej jednak możliwość nabycia nieruchomości w trybie uwłaszczenia w rzeczywistości wynika również z wielu innych podstaw prawnych. Wspomnieć tu można chociażby o ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów czy też o tzw. ustawach komunalizacyjnych. Obszerna wiedza jak i bogate doświadczenie zdobywane tak w obsłudze wielu klientów prywatnych jak i organów administracji publicznej pozwala mi zapewnić profesjonalną obsługę moich mocodawców w postępowaniach sądowych i administracyjnych wynikłych na tle omawianych sposobów nabycia nieruchomości z mocy samego prawa.

Służebności przesyłu, drogi konieczne

Brak dostępu danej nieruchomości do drogi publicznej bądź do mediów takich jak prąd, gaz, woda czy kanalizacja wiąże się z koniecznością ustanowienia służebności gruntowych, w tym służebności przesyłu oraz służebności drogi koniecznej, w czym reprezentowana przeze mnie Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie.

Wielokroć zdarzają się takie sytuacje odmienne, w których właściciele nieruchomości mających zostać obciążonymi planowanymi służebnościami nie zgadzają się z takim ich przebiegiem, gdyż w znaczący sposób spowodują one obniżenie atrakcyjności a tym samym wartości tychże nieruchomości. W takich sytuacjach moja Kancelaria dostarcza wsparcia w sądowym i pozasądowym ustalaniu wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

Warto zwrócić również uwagę na stany faktyczne, w których urządzenia przesyłowe znajdują się na nieruchomości obciążonej bez stosownego tytułu prawnego, tj. bez ustanowienia służebności przesyłu. W takich sytuacjach Kancelaria zapewnia zastępstwo prawne w dochodzeniu od przedsiębiorców przesyłowych wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Księgi wieczyste

Kancelaria świadczy usługi w zakresie składania wniosków o założenie ksiąg wieczystych oraz o dokonanie w nich stosownych wpisów obejmujące swym zakresem również gromadzenie i weryfikację dokumentacji niezbędnej dla skuteczności tych wniosków.

W sytuacji, gdy stan ujawniony w księgach wieczystych jest niespójny z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości, radcowie prawni zatrudnieni w mojej Kancelarii podejmują czynności ukierunkowane na usunięcie tej niezgodności w ramach postępowania przed sądem wieczystoksięgowym.

Zniesienie współwłasności, Dział spadku, Podział majątku wspólnego małżonków

Wyjście ze współwłasności nieruchomości powstałej bądź to na skutek spadkobrania bądź w wyniku jej nabycia przez kilka podmiotów lub przez małżonków do majątku wspólnego może okazać się bardzo problematyczne i czasochłonne. Kancelaria oferuje wsparcie dla swoich klientów będących zarówno wnioskodawcami jak i uczestnikami postępowań sądowych ukierunkowanych na wyjście ze współwłasności.

Współwłasność nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe

Pozostawanie we współwłasności nieruchomości tudzież użytkowanie nieruchomości lokalowych w ramach wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej często jest powiązane z różnorodnymi problemami w zarządzaniu nieruchomością wspólną a także w rozwiązywaniu sporów pomiędzy właścicielami nieruchomości sąsiadujących ze sobą. W tych sprawach a także w zakresie obsługi prawnej współwłaścicieli oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych moja Kancelaria zapewnia rzetelne i skuteczne wsparcie.